KATY PATY

Forretningsvilkår

for nettbutikk tilhørende foretaket:

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

med hovedkontor på adressen: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Tsjekkia

Registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

www.katypaty.com

E-mail: info@katypaty.com

(i fortsettelsen kun omtalt under betegnelsen „Selger”)

 

Selgerens postadresse:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tsjekkia

 

Selgerens presentasjonslokale:

Na Břehu – Redpoint-bygningen, 19000 Praha 9 - Vysočany, Tsjekkia

 


1           Innledende bestemmelser

1/1     Disse forretningsvilkårene regulerer detaljert de juridiske forholdene mellom selger og kunde (i fortsettelsen også omtalt under betegnelsen „kjøper“) ved salg av varer via nettbutikk på nettstedet www.katypaty.com (i fortsettelsen også omtalt under betegnelsen „nettbutikk“).

1/2     Forholdet mellom Selger og Kjøper retter seg etter tsjekkisk lovgivning, og da særlig lov nr. 89/2012-samlingen, Handelsloven, i gjeldende ordlyd, og dersom kjøper er forbruker, så i tillegg lov nr. 634/1992-samlingen om vern av forbruker, i gjeldende ordlyd.

1/3     Selger kommer ikke med noen kunngjøring ang. hvorvidt den informasjonen som er angitt i nettbutikken og varer som tilbys i nettbutikken er egnet, godkjent eller tilpasset til bruk på andre steder utenfor Tsjekkia. Dersom kjøper går inn på nettstedet med nettbutikken fra steder utenfor Tsjekkia eller utenfor Tsjekkia benytter varer som er anskaffet via nettbutikken, er vedkommende selv ansvarlig for sitt besøk på sidene eller bruk av varene.

2           Hva avtalen gjelder

2/1     Selger forplikter seg til å levere kjøperen varene som er angitt i bestillingen som er tatt opp ved hjelp av bestillingsskjemaet i nettbutikken og kjøper forplikter seg til å betale avtalt pris for levering av varene, og alt dette på de vilkårene som er fastsatt gjennom disse forretningsvilkårene.

3           Nettbutikkmiljøet

3/1     Kjøper kan bestille varer via nettbutikken direkte uten registrering.

3/2     Ved bestilling av varer, forplikter kjøper seg til å korrekt og sannferdig oppgi alle opplysninger. De opplysningene som er angitt av kjøper ved bestilling av varer vil av selger bli regnet for å være riktige.

3/3     Kjøper er klar over at nettbutikken ikke nødvendigvis er åpen hele tiden, og det med hensyn til nødvendig vedlikehold av selgerens maskin- og programvare, evt. nødvendig vedlikehold av tredjepersoners maskin- og programvare.

3/4     Kjøper er klar over at programutstyr og andre elementer som utgjør nettbutikkens grensesnitt (inkl. fotografier av de varene som tilbys) er beskyttet gjennom Åndsverksloven. Kjøper forplikter seg til å ikke utøve noen som helst virksomhet som vil kunne gjøre det mulig for kjøper eller tredjepersoner å uberettiget gripe inn i eller benytte seg av programutstyr eller andre elementer som utgjør nettbutikkens grensesnitt.

4           Bestilling av varer og inngåelse av avtale

4/1     De varene som presenteres er beregnet på det formålet som er angitt i beskrivelsen av den enkelte varen. Selgeren tar ikke på seg ansvaret for bruk av varene eller bruk av dem til andre formål eller i strid med bruksanvisningen eller andre instruksjoner ang. bruk, dersom slike leveres sammen med varen, og heller ikke for følgene av dette.

4/2     For å kunne ta opp en bestilling i nettbutikken er det nødvendig å fullstendig og sannferdig fylle ut samtlige foreskrevede opplysninger og formaliteter som er angitt i bestillingsskjemaet. For bestilling av varer, fyller kjøperen ut et bestillingsskjema på selgerens nettsted. Bestillingsskjemaet inneholder spesielt informasjon om:

(a)      De varene som er bestilt (kjøper „legger“ de varene som vedkommende vil bestille, opp i den elektroniske handlevognen på selgerens nettsted).

(b)      Måten kjøpsprisen for varene skal gjøres opp for, opplysninger om ønsket framsendingsmåte for de bestilte varene og

(c)      Informasjon om kostnader knyttet til framsendelse av varene (i fortsettelsen kun omtalt under betegnelsen „bestillingen“).

4/3     Før endelig og forpliktende bekreftelse av bestillingen har kjøper mulighet til å kontrollere og rette hele bestillingen og de opplysningene som er angitt, inkl. samtykke med disse forretningsvilkårene, pris for bestilte varer, medregnet evt. ekspedisjons- og fraktkostnader som gjelder på det tidspunktet bestillingen tas opp og sendes.

4/4     Dersom kjøper samtykker i bestillingen slik den ser ut, vil bestillingen med samtykke med endelig gyldighet bli sendt til ekspedering ved å trykke på „Send“-knappen. En bestilling som er sendt slik er for kjøper bindende.

4/5     Tilbud, priser og informasjon om varers tilgjengelighet slik disse er angitt i nettbutikken uttrykker faktisk status for selgerens varer som er på lager for øyeblikket. Imidlertid kan det forekomme at disse opplysningene av tekniske og organisasjonsmessige årsaker - slik det går fram av punkt 4/6 - vil kunne endres i perioden fra bestilling sendes til bestillingen framsendes selger, slik at varer som var angitt i nettbutikken på det tidspunktet bestillingen ble gjennomført pga. nevnte forhold ikke lenger nødvendigvis er tilgjengelige.

4/6     Selger sender omgående en e-post til den e-postadressen som er angitt i bestillingen og i denne e-posten bekrefter selgeren at bestillingen er framsendt.

4/7     Selger forbeholder seg rett til å ikke akseptere bestillingen i tilfeller der det er grunn til dette, og da spesielt i tilfelle varene ikke lenger finnes på lager, dersom varene er utilgjengelige hos leverandør, i tilfelle det har oppstått en helt åpenbar skrivefeil hva angår pris eller beskrivelse av vare i varekatalogen i nettbutikken eller i tilfelle kjøper er en person som også tidligere har brutt sine plikter overfor selger.

4/8     Språket kontrakten inngås på er tsjekkisk, men kontrakten kan også inngås på annet språk. Den kjøpskontrakten som er inngått arkiveres av selger med det formålet å på en tilfredsstillende måte oppfylle den i elektronisk form over en tidsperiode på fem år og den er ikke tilgjengelig for tredjepersoner. Informasjon om de enkelte tekniske skrittene som fører til inngåelse av kontrakt går fram av disse forretningsvilkårene, der denne prosessen er beskrevet på en forståelig måte.

4/9     Under inngåelse av kontrakt kan det benyttes midler (utstyr) til fjernkommunikasjon. Dersom det benyttes midler (utstyr) til fjernkommunikasjon til å inngå kontrakt, er det kjøper som selv dekker kostnadene til bruk av disse midlene (dette utstyret).

5           Prisene for varene og betalingsvilkår

5/1     Prisene for varene er fastsatt som kontraktfestede, slik det går fram av lov nr. 526/1990-samlingen om priser, i hht. senere forskrifters ordlyd, og er angitt i nettbutikken som endelige priser. Kostnader til ekspedisjon og frakt av varer er angitt i nettbutikken under beskrivelse av mulige leveringsmåter og vil - alt etter hvilken leveringsmåte som er valgt - variere og vil i bestillingen bli lagt til (føyd til) prisen for varene. Den endelig utregnede prisen etter at bestillingen er fylt ut er angitt inkludert kostnader til ekspedisjon og frakt av varer.

5/2     Betaling for varer og fraktkostnader skjer som her følger ved:

(a)       Kontantfri overføring til selgers konto Bank Citfin (i fortsettelsen kun omtalt under betegnelsen „selgerens konto“) med en betalingsfrist på syv dager fra den dagen kontrakten er inngått, dog alltid før varene leveres; forutsetningen for oppfyllelse av betalingsplikten er dessuten angivelse av variabelt symbol

(b)      I form av et lån ytt av foretaket CREDIT ALLIANCE, SE, IČO: 24805394, med hovedkontor på adressen Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,

(c)      med kredittkort.

5/3     Faktura utstedt av selger til kjøper på bakgrunn av kjøpskontrakt tjener samtidig også som bilag til selvangivelsen. Kjøperen kan overta varene kun etter at hele prisen er gjort opp for.

6           Levering av varer

6/1     Kjøper får eiendomsretten til varene etter at vedkommende har gjort opp for hele kjøpsprisen for varene eller etter at vedkommende har overtatt varene - alt etter hva som skjer sist.

6/2     De varene som er bestilt vil bli levert kjøper på det stedet som er angitt med fullstendig adresse av kjøper i bestillingen: Kjøperen er imidlertid klar over at varene er beregnet på å brukes i Tsjekkia.

6/3     Leveringsfristen begynner å løpe den dagen det er inngått gyldig kjøpskontrakt i hht. ledd 3/7 i disse Forretningsvilkårene, dvs. ved framsendelse av en bekreftende e-post fra selgerens side. I tilfelle kjøper har valgt alternativet Oppgjør ved forhåndsbetaling til konto, begynner leveringsfristen å løpe først etter at hele kjøpsprisen er betalt inn, dvs. i det øyeblikk det aktuelle beløpet er godskrevet selgerens konto.

6/4     Dersom det i E-butikken ikke er oppgitt en annen frist for konkret vare, er leveringsfristen 45 virkedager. Dersom den bestilte varen ikke kan leveres i oppgitt frist, vil Selger informere Kjøper om dette uten opphold og vil gi ham beskjed når varen blir levert. Dersom Kjøper ikke er enig med endringen og det ikke er inngått avtale ennå, har han rett til å avlyse Bestillingen. Dersom Kjøper ikke gir samtykke til endringen og det er inngått en avtale, har han rett til å fratre avtalen helt til varen blir levert.

6/5     Dersom Selger skal i henhold til avtalen levere varen på et sted som Kjøper oppga i Bestillingen, er Kjøper forpliktet til å ta imot varen. Dersom Kjøper ikke tar imot varen under levering, er Selger berettiget til å kreve gebyr for lagring på CZK 100/dag (med ord: hundre tsjekkiske kroner) og til å fratre avtalen.

6/6     Dersom det ut fra Kjøpers grunner blir nødvendig å levere varen gjentatte ganger eller på en annen måte en den som er oppgitt i Bestillingen, skal Kjøper betale eventuelle kostnader knyttet til gjentatt varelevering, hhv. kostnader knyttet til annen leveringsmåte.

6/7     Kjøper som er forbruker, bekrefter mottakelse av varen med sin underskrift på følgedokumentet eller følgeseddelen. Kjøper skal ta imot varen fra transportøren, kontrollere at pakningen ikke er skadet, kontrollere antall pakker og dersom han oppdager mangler, skal han gi beskjed om det til transportøren uten opphold. Dersom pakningen er skadet og det er mulig at varen er skadet eller at noen har brutt seg inn i pakken, anbefales det at Kjøper ikke overtar pakken. Ved å signere følgeseddelen bekrefter Kjøper at emballasjen ikke er skadet og er intakt. Dersom emballasjen ikke er skadet og er intakt, betraktes varen som levert uten skade. Kjøper skal kontrollere varen uten opphold etter overtakelse og gi Selger beskjed om eventuelle mangler uten opphold etter at han er blitt klar over mangler. Dersom varen merkes som skjør, skal Kjøper alltid åpne pakken i leverandørens nærvær og kontrollere om varen ikke er mekanisk skadet. Dersom han ikke gjør det eller dersom han ikke gjør reklamasjon gjeldende like etter, blir senere oppdagede mekaniske skader betraktet som skader som ble til etter at Kjøper hadde overtatt varen.

6/8     Kjøper som ikke er forbruker, bekrefter overtakelse av varen med sin underskrift på følgedokumentet eller følgeseddelen. Kjøper som ikke er forbruker, skal ta imot varen fra transportør, kontrollere at pakningen ikke er skadet, kontrollere antall pakker og dersom han oppdager mangler, skal han gi beskjed om det til transportøren uten opphold. Dersom pakningen er skadet og det er mulig at varen er skadet eller at noen har brutt seg inn i pakken, anbefales det at Kjøper ikke overtar pakken. Ved å signere følgeseddelen bekrefter Kjøper at emballasjen ikke er skadet og er intakt og at forsendelsen oppfyller alle vilkår som oppgis ovenfor, og at varen er levert uten mangler. Senere reklamasjon av at emballasjen eller varen er skadet eller ikke er intakt, aksepteres ikke. Det anbefales at kjøper som er forbruker, skal gå fram på liknende måte for å forebygge strid om når skaden er blitt til. Forbrukers rettigheter kan likevel ikke bli forulempet, spesielt retten til å gjøre reklamasjon gjeldende, når han ikke oppfyller anbefalingen ovenfor. Dersom varen merkes som skjør, skal Kjøper alltid åpne pakken i leverandørens nærvær og kontrollere om varen ikke er mekanisk skadet. Dersom han ikke gjør det eller dersom han ikke gjør reklamasjon gjeldende like etter, blir senere oppdagede mekaniske skader betraktet som skader som ble til etter at Kjøper hadde overtatt varen.

6/9    Hvis det ikke er en forbruker, er urimelig avslag på å godta varene ikke en grunn til å heve kontrakten, og kjøperen er forpliktet til å betale den avtalte kjøpesummen og fraktkostnadene, og selgeren har krav på betaling av beviselig pådratt kostnader forbundet med forsøket. på gjentatt levering av varer til Kjøper og kostnader ved lagring av uakseptable varer.

7           Ansvar for mangler, garantiperiode

7/1    Garantilengden på grunn av retten til mangler i henhold til § 2165 første ledd i borgerloven er angitt i garantikortet for produktet, mens minimumsgarantiperioden for nye varer i tilfeller der kjøperen er forbruker er 60 måneder, for porselens fargebestandighet er det gitt 50 års garanti.

7/2    Garantiperioden begynner fra datoen for mottakelse av varene fra kjøperen og kan forlenges med den tiden varene er under garantireparasjon. I tilfelle en uberettiget klage forlenges ikke garantiperioden.

7/3    Garantien dekker produksjonsfeil på produktene eller andre mangler som ikke er forårsaket av uprofesjonell eller uforsiktig håndtering, bruk av produktet i strid med dets formål eller bruksanvisning, eller skade etter mottak av varer fra kjøperen, for eksempel mekanisk skade , naturkatastrofer som kollaps lyn eller annen atmosfærisk utslipp, brann eller vann eller andre ikke-standardiserte fenomener.

7/4    Krav på mangler på varer kan gjøres til selgeren, skriftlig eller etter forhåndsavtale personlig i arbeidstiden. I tilfelle en klage er kjøperen forpliktet til å sant, fullstendig og tydelig beskrive den påståtte mangelen, sende inn et garantikort (hvis det er utstedt), bevis på kjøp og levering og gi kontaktinformasjon for formålet med kommunikasjon om oppgjør av klage.

7/5    Varene er ikke ment for bruk hvis de viser en mangel. Selger er ikke ansvarlig for skader som har sin opprinnelse i en mangel på varene eller i bruk av varer med en mangel, hvis kjøperen visste om denne mangelen eller kunne ha kjent med normal forsiktighet.

7/6    Varer som er merket som dekorative, er kun ment å brukes som ornament. Selgeren er ikke ansvarlig for bruk for et annet formål, for muligheten til å bruke til et annet formål eller for konsekvensene av bruk for et annet formål med slike varer.

7/7    Andre rettigheter til kjøperen, som er forbruker, og fremgangsmåten for å avklare krav på mangler er beskrevet i selgerens klageprosedyre på nettstedet for e-handel og i selgerens showroom.

8           Individuell karakter av vareproduksjonen og angrerett fra kontrakten

8/1    Kjøperen erkjenner at alle varer som tilbys i E-butikken og hvis viktigste konstruksjonsmateriale er porselen, alltid er individuelt justert, dvs. håndlaget og farget på grunnlag og i henhold til Kjøpers ønsker, og derfor hver enkelt varen er original og avvik er mulig mellom de enkelte varene. I denne sammenheng erkjenner kjøperen at det i henhold til bestemmelsene i borgerloven § 1837 ikke er mulig å trekke seg fra kjøpekontrakten for levering av varer som er modifisert etter kjøpers ønsker eller for hans person.

8/2    Hvis dette ikke er tilfelle der det ikke er mulig å trekke seg fra kjøpekontrakten, har kjøperen, som er forbruker, rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten i samsvar med bestemmelsene i § 1829 nr. 1 i Civil Code, innen fjorten (14) dager fra aksept av varer, og hvis gjenstanden for kjøpekontrakten er flere typer varer eller levering av flere deler, løper denne perioden fra datoen for mottakelse av den siste leveransen av varer . Uttak fra kjøpekontrakten må sendes til selger innen fristen angitt i forrige setning. Det er ikke noe skjema for uttak av kjøpekontrakten, men uttaket må være entydig.

8/3    Ved tilbaketrekning fra kjøpekontrakten i henhold til artikkel 8/2 i vilkårene, blir kjøpekontrakten kansellert fra begynnelsen. Varene må returneres til selgeren innen fjorten (14) dager etter at kontrakten er trukket tilbake til selgeren. I tilfelle kjøperen bryter forpliktelsen etter forrige setning, har selger rett til en kontraktsbot på 0,1% (med ord: null, en tiendedel prosent) av kjøpesummen for varene som skal returneres, for hver forsinkelsesdag, maksimalt imidlertid opp til kjøpesummen for varene. Denne bestemmelsen påvirker ikke retten til erstatning for skade forårsaket av brudd på forpliktelsen som kontraktsstraffen gjelder for, selv om skaden overstiger kontraktsstraffen. Varene må returneres til selgeren uskadet og ubrukt og om mulig i originalemballasjen. Hvis kjøper trekker seg fra kjøpekontrakten, bærer kjøperen kostnadene forbundet med retur av varer til selger, selv om varene ikke kan returneres på grunn av sin art med vanlig post. Kjøperen erkjenner at hvis varene som kjøperen returnerer er skadet, slitt eller delvis fortært, har selgeren rett til erstatning for skaden som er forårsaket kjøperen.

8/4    Ved tilbaketrekning fra kontrakten i henhold til artikkel 8/2 i vilkårene, skal selgeren returnere pengene mottatt fra kjøper innen fjorten (14) dager etter tilbaketrekning fra kjøpskontrakten fra kjøperen, vanligvis på samme måte som selgeren mottok dem fra kjøperen. Hvis dette ikke er mulig, skal selgeren returnere midlene til kjøperen til kontoen som er angitt av kjøperen for dette formålet; inntil kjøperen gir selgeren alle nødvendige betalingsopplysninger, løper ikke fristen for å returnere midlene. Selgeren har også rett til å returnere den ytelsen som er gitt av kjøperen når han returnerer varene fra kjøperen eller på annen måte, hvis kjøperen godtar og kjøperen ikke medfører ekstra kostnader. Hvis kjøper trekker seg fra kjøpekontrakten, er ikke selger forpliktet til å returnere de mottatte midlene til kjøperen før kjøperen returnerer varene eller beviser at han sendte varene til selgeren.

8/5    Inntil varene er overtatt av kjøperen, har selgeren rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten når som helst. I et slikt tilfelle vil selgeren returnere kjøpesummen til kjøperen uten unødig forsinkelse (hvis den allerede er betalt), ikke kontant til kontoen som er angitt av kjøperen.

9           Samtykke til behandling av personopplysninger

9/1     Ved håndtering av personopplysninger, overholder selgeren alle forpliktelser fastsatt i lov nr. 101/2000 Coll., Om beskyttelse av personopplysninger, med endringer.

9/2     Ved å inngå kontrakten og disse vilkårene, godtar kjøperen at selgeren vil behandle kjøperens personopplysninger, som kjøperen oppga da han bestilte ordren i e-butikken, spesielt navn og etternavn, bostedsadresse, identifikasjon nummer, skatteidentifikasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer. Hensikten med denne behandlingen er inngåelse og gjennomføring av kontrakten og tilbud om handel og tjenester og beskyttelse av rettighetene og juridisk beskyttede interesser til selgeren. Samtykke gis på ubestemt tid og kan tilbakekalles når som helst; anken gjelder imidlertid ikke data i den grad selger har rett til å behandle slike data uten samtykke.

9/3     Selgeren kan gi en tredjepart fullmakt til å behandle personopplysningene ovenfor som behandler. Selgeren informerer herved kjøperen og gir ham en eksplisitt instruksjon om rettighetene som følger av lov nr. 101/2000 Coll. Om beskyttelse av personopplysninger, dvs. spesielt at levering av personopplysninger er frivillig, som kjøper har rett til å få tilgang til dem, har rett Ovennevnte samtykke kan når som helst tilbakekalles skriftlig på selgerens adresse, og det har også rett til å kontakte kontoret for personopplysning i tilfelle brudd på rettighetene, hvis Selger ordner ikke selve løsningen på kjøpers forespørsel.

9/4    Kjøper godtar å sende informasjon relatert til selgerens varer, tjenester eller virksomhet til kjøperens elektroniske adresse, og godtar videre salg av kommersiell kommunikasjon fra selgeren til kjøperens elektroniske adresse; Kjøperen er garantert at han kan trekke dette samtykke enkelt og uten ekstra kostnader.

10            Leksjoner om muligheten for utenrettslig løsning av forbrukertvister

10/1     I tilfelle en forbrukerkonflikt kan forbrukeren henvende seg til det utenforrettslige forliksorganet for forbrukertvister. Den tsjekkiske handelsinspeksjonsmyndigheten er kompetent gjenstand for avvikling utenfor domstol av forbrukertvister.

Kontaktinformasjon:

den tsjekkiske handelsinspeksjonen

Sentralt tilsyn - ADR-avdeling

Stepanska 15 120 00 Praha 2

Nett: https://adr.coi.cz/cs

11            Avsluttende bestemmelser

11/1     Disse vilkårene vises på e-handelsnettstedet www.katypaty.com og deres ordlyd trer i kraft på bestillingsdatoen blir sendt til kjøperen som en del av en e-post som bekrefter mottakelsen av ordren (artikkel 3 / 6), som gjør det mulig for kjøperen å arkivere og reprodusere.

11/2     Forretningsbetingelsene gjelder i den utstrekning og ordlyd som er spesifisert i elektronikkbutikken på dagen for sending av den elektroniske bestillingen. Ved å sende en elektronisk bestilling bekrefter kjøperen overfor selgeren at han har lest disse vilkårene og at han er enig med dem. Kjøperen er tilstrekkelig informert om disse vilkårene før den faktiske gjennomføringen av ordren og har muligheten til å bli kjent med dem.

11/3     I forhold til kjøperen er ikke selger bundet av noen adferdskodekser i den forstand som følger av bestemmelsene i § 1826 par. 1 la. e) av borgerloven.

 

 

 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.